POSZUKUJEMY

Rekrutacja do małopolskiego szpitala tymczasowego leczącego chorych na COVID-19*

 

* pole obowiązkowe

*Szanowni Państwo,


Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie został wyznaczony przez Wojewodę Małopolskiego do koordynowania zadania polegającego na zbudowaniu zespołu małopolskiego szpitala tymczasowego, który powstaje w celu ograniczania możliwości rozprzestrzeniania się wirusów, w tym koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19. W ramach tego zadania zbierane są dane osobowe osób, które zechcą się poddać procesowi rekrutacji w szpitalu, działającego w ramach zespołu szpitali tymczasowych.  

W związku z powyższym na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1; sprostowanie: Dz.U. L 127 z 23.5.2018, s. 2), zwanego dalej Rozporządzeniem uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny
  im. Ludwika Rydygiera sp. z o.o., z siedzibą przy os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków;
 2. z Inspektorem ochrony danych w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rodo@rydygierkrakow.pl lub listownie na podany w punkcie 1 adres, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. w przypadku zgody na przekazanie danych osobowych szpitalowi, który znajduje się w zespole małopolskich szpitali tymczasowych;
  2. zapewnienia skutecznego procesu rekrutacji szpitala,
 4. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże przetwarzanie ich jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacji
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie:
  1. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., który znajduje się w zespole małopolskich szpitali tymczasowych,
 6. okres przechowywania przez Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera
  w Krakowie sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych nie będzie dłuższy niż:
  1. sześć miesięcy.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. w przypadku zgody na przekazanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  3. żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
  4. usunięcia swoich danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie tych danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  5. sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych,
  6. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody na podany w niniejszej klauzuli informacyjnej adres kontaktowy do inspektora ochrony danych osobowych lub listownie na adres siedziby Szpitala;
 9. dotyczące Pani/Pana decyzje nie są oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym ich profilowaniu;
 10. w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w Szpitalu narusza przepisy o ochronie tych danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Prezes Zarządu